سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
کد خبر63995

آگهی مزایده شهرداری منطقه ۳ تبریز

مزایده

شهرداری منطقه ۳ تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه سالنهای ورزشی آزادی ، مشروطه و شقایق را از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت دو سالانه واگذار نماید لذا طالبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی مابین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه ۳ مراجعه کنند.

به گزارش شهریار، شهرداری منطقه ۳ تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه سالنهای ورزشی آزادی ، مشروطه و شقایق را از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت دو سالانه واگذار نماید لذا طالبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی  مابین  تقاطع رسالت  و چهارراه لاله  ساختمان شهرداری منطقه ۳ مراجعه کنند.

ردیف

محل اجاره 

متراژ ( متر مربع)

قیمت پایه کارشناسی اجاره بهاء ماهانه(ریال)

قیمت پایه کارشناسی / اجاره بهاء۲ سال (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده(ریال)

آدرس

۱

سالن ورزشی مشروطه

۷۴/۱۳۸۷

۱۱۵۰۰۰۰۰۰

۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰

۱۳۸۰۰۰۰۰۰

پارک مشروطه

۲

سالن ورزشی آزادی

۷۴/۱۲۸۷

۱۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۸۸۰۰۰۰۰۰۰

۱۴۴۰۰۰۰۰۰

خ آزادی جنب شهرداری منطقه ۳

۳

سالن ورزشی شقایق

سالن چمن مصنوعی ۱۴۴۰ مترمربع

۱۸۰۰۰۰۰۰۰

۴۳۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۱۶۰۰۰۰۰۰

انتهای خ فجر ، لاله باغی ، جنب آپارتمانهای شقایق

سالن کفپوش ۲۱۰۰ مترمربع

جمع

۴۸/۶۲۱۵

۴۱۵۰۰۰۰۰۰

۹۶۰۹۰۰۰۰۰۰

۴۹۸۰۰۰۰۰۰

توضیحات:

۱) شرکت کنندگان نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

۲) شهرداری در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده می باشد.

۳) در صورت عدم آمادگی نفر اول یا دوم برای عقد قرارداد با حق تقدم به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴) آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گزار ومحل آن تا ساعت ۳۰/۱۲ روز یکشنبه مورخه ۲۲/۴/۹۹ دبیرخانه ساختمان شهرداری منطقه ۳  واقع در خیابان آزادی مابین تقاطع رسالت و چهارراه لاله میباشد.  

۵) شرکت کنندگان صرفاً تا ۴۸ ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند وخارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

۶) تاریخ بازگشائی پیشنهادات واصله  و محل آن از ساعت ۳۰/۱۳ روز یکشنبه مورخه ۲۲/۴/۹۹ در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

۷) سایر شرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مزایده ذکر شده است. اقدام کننده:تقی پور

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
7 + 2 =