سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۲
کد خبر57403

گزارش شهریار به مناسبت روز جهانی معلولین
«حق به شهر» اصطلاحی که در تبریز معنا می‌شود

معلولین

« ۴.۲درصد از گستره جمعیتی آذربایجان شرقی را معلولین تشکیل می‌دهند» مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌شرقی در آستانه ۳ دسامبر روز جهانی معلولین در حالی این آمار را بیان می‌کند که هنوز هم زیرساخت‌های شهرهای ما برای حضور این قشر وسیع مهیا نیست.

شهریار تبریز / سحر فکردار: مفهــوم «حـق بــه شــهر» ایــن روزهــا بــه طــور نســبتا گســترده و بــه نحــوی مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد کــه گویــی معنــای آن بــرای همــگان روشــن اســت. امــا آنچــه کمتــر بــه آن پرداختــه می‌شــود، چیســتی و خاســتگاه شــکل‌گیری آن است.

هر چند حق به شهر موضوعی چندان جدید و نوآورانه نیست ولی شاید چنان گیرایی و جذابیتی دارد که حالا دولت ها هم برای بیان این موضوع پیشتاز نهادهای مدنی شده‌اند. حـق بـه شـهر، مسـئله‌ای بـا ماهیـت اجتماعـی، سیاسـی و حقوقـی اسـت کـه بـا تعریـف مجـدد مفهـوم حـق شـهروندی، مجموعـە حقوقـی را بـرای شـهروندمدارتر کـردن بسـتر زندگـی شـهری، به صـورت شـفاف و عادلانه مطالبـه می‌کنـد.

مهیا ساختن فضاهای شهری برای حضور فعال تمامی شهروندان اعم از معلولین و... یکی از کارکردها و مفاهیم حق به شهر به شمار می رود که بار سنگینی از تحقق آن بر عهده مدیریت شهری است.

رئیس کمیته بهسازی شهرداری تبریز با اشاره به اقدامات گسترده شهرداری تبریز در راستای مناسب سازی شهر برای معلولان، می‌گوید: یکی از مهم ترین سیاست‌های کاری شهرداری برای احداث پروژه‌های عمرانی شهر، در نظر گرفتن فضایی مناسب برای تردد معلولان است.

ایمن سازی فضاها و معابر شهری

حسین منیری‌فر اولویت‌های فعلی کمیته بهسازی معاونت عمرانی شهرداری تبریز را ایمن سازی تقاطع‌های شهری و مناسب سازی پیاده روها عنوان کرده و ادامه می‌دهد: در راستای ایمن سازی تقاطع های شهری و مناسب سازی محیط شهری برای سالمندان و ناتوانان جسمی، کمیته بهسازی در سال گذشته اطلاعاتی را به مناطق ارائه کرده است است تا بهسازی‌ها به صورت مشترک و در یک محور مشخص صورت گیرد.

او تصریح می کند: در اجرای طرح های بهسازی تمامی جوانب استاندارد در نظر گرفته شده و علاوه بر زیباسازی مشکلات فنی مسیرها هم رفع شده است چرا که همه اقشار جامعه باید قادر باشند به راحتی و بدون خطر در محیط پیرامون خود و اماکن عمومی و معابر شهری تردد کنند و از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار باشند.

با این حال معلولین همواره از مشکلات تردد در شهر گلایه می‌کنند. ساختارهای شهری در نگاه بنیادین و اساسی بدون توجه به حضور و دسترسی مناسب این افراد احداث می‌شود و انگار در این چینش‌های فیزیکی، این جامعه بزرگ نادیده گرفته می‌شوند.

نمونه بارز این موضوع را در ایستگاه‌های اتوبوس و سکوهای احداث شده برای آنها شاهد بود. رمپ‌های غیر استاندارد  همراه با شیبی تند و خطرناک بدون شک نمی‌تواند معبری مناسب و ایمن برای عبور این قشر باشد.

لزوم بازنگری قانون حمایت از حقوق معلولین

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز با تاکید بر لزوم بازنگری و بازبینی «قانون حمایت از حقوق معلولین» در سیاست‌های اتخاذ شده توسط دستگاههای مختلف، می گوید: باید به طور مثال ببینیم در سیستم مدیریتی ما امروز در اتوبوس‌ها فضایی برای استفاده معلول تعبیه شده است؟ اینها اقداماتی هستند که تا امروز در شهر طرح نشده است و عزم جدی مجموعه های مختلف به ویژه شهرداری را طلب می‌کند که مشخصا نقش شهردار و مجموعه مدیران ستادی در این حوزه بسیار مهم خواهد بود.

فریدون بابایی اقدم یادآوری می کند: نسبت به دیگر کشورها آمار معلولین کشور ما بیشتر است چرا که در جنگ هشت ساله تحمیلی بسیاری افراد سلامتی خود را از دست داده اند و به عنوان جانبازان پر افتخار زندگی عادی آنها مختل شده است. بر این اساس حفظ حقوق معلولین و مناسب سازی محیط نیز صد چندان است.

او با انتقاد از اینکه مسائل مربوط به معلولین تنها در مناسبت‌های خاص بیان می‌شود، می‌گوید: متاسفانه تنها در ۱۲ آذر روز معلولین، افرادی که معلولیت جسمی و روحی داشته و نیازمند حمایت هستند، یادآوری می‌شوند تا شهر برای این افراد مناسب سازی شود. تا زمانی که ساختار و اراده ای در این خصوص صورت نگرفته، این مباحث هم تنها به این مناسبت‌های خاص محدود خواهد شد و شاهد قدم‌های موثری نخواهیم بود.

Related image

بابایی اقدم با تاکید بر اینکه شهر ما شهری همه شمول است و تمام مردم ساکن در شهر از زندگی در آن لذت می برند، تصریح می‌کند: شهر ما  باید مناسب برای زندگی اقشار آسیب پذیر مثل کودکان، زنان، معلولان و گروههای حمایتی باشد ولی تا امروز آن چنان که باید طرح موضوع صورت نگرفته است. باید با نگرشی دوباره تمهیدات فنی عمرانی و میانگین فضای قابل استفاده برای افراد دارای معلولیت در شهر به ویژه محل هایی که برای رجوع این افراد است را افزایش دهیم.

شهری همه شمول، شهری برای همه

فضای همه شمول شهری به بافتی گفته می‌شود که همه گروه های سنی بتوانند از خدمات شهری و کاربری‌ها بهره‌مند باشند. فضاهای عمومی شهری نقش مهمی در برنامـه‌های توسعه منـاطق شـهری دارد. فضـای عمـومی، فضـایی است که به نظر می‌رسد با توجه به نیازهای شهروندان به وجود آمـده و استفاده از آن بـرای عمـوم آزاد است. ویژگی این فضا این است که اجـازه حضـور گروه‌ هـای مختلف مردم صرف نظر از طبقـه اجتمـاعی، سـن و جـنس را می‌دهـد.

یکی از مهمترین قشر سـاکن در شـهر که توجه کمتری به آنها می‌شود معلـولان هستند. معلولان از هـر نـوع معلولیـت جسـمی یـا روحـی کـه برخوردار باشند، علیرغم وجود قوانین بهره مندی برابر از حقوق شهروندی، همچون سایر شهروندان، در عمـل بـا توجه بـه وجـود طراحی‌هـا و سـاخت و سـازهای غیـر اصولی و بـه دور از حـداقل اسـتانداردها، ایـن اقشـار از دسترسی سهل و آسان به اماکن عمومی شهر محروم اند.

این امر لزوم توجـه بـیش از پـیش بـه طراحی‌هـای اصولی و همراه با رعایت استاندارد بـه ویـژه در امـاکن عمومی شـهر، کـه مـورد اسـتفاده اقشـار و گروه هـای مختلـف را گوشـزد می‌کنـد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تبریز در این خصوص می‌گوید: بخش عمده‌ای از اقدامات گه گاه صورت یافته در این خصوص هم قائم به شخص است. اگر می‌خواهیم به آینده امیدوار باشیم باید این اقدامات را از حالت سلیقه ای خارج کرده و به سوی نهادینه ساختن هدایت کنیم. مثلا ابلاغیه‌های اجرایی برای حوزه های مربوطه ارسال شود.

روز جهانی معلولین امسال با عنوان «ارتقای مشارکت افراد دارای معلولیت برای دستیابی به توسعه فراگیر، عادلانه و پایدار» نامگذاری شده است. عنوانی که یکی از راههای تحقق واقعی این مفهوم را می توان آماده سازی فضاهای شهری برای حضور این قشر مهم دانست.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
7 + 3 =